Feed Item

PŪRṆAHUTI 


om pūr-ṇa-MA-dah pūr-ṇa-MI-dam 

pūr-ṆĀT pūr-ṇa-mu-da-CHYA-te | 

pūr-ṆA-sya pūr-ṇa-mā-dā-YA 

pūr-ṇa-me-vā-VA-ṣi-ṣya-te | 


om shān-tih shān-tih shān-TI-h || hari om


Om. That is full, this is full. 

From the full, the full is taken, the full has come (fullness proceeds from fullness). 

If you take out the full from the full, the full alone remains. 


1

Bhakti | Karma | Raja | Jnana Yoga

Close