Stotra: Tantrokta DEVI SUKTAM/STOTRAM


(Optional) NAMO DEVYAI MAHADEVYAI SHIVAYAI  SATATAM NAMAH

NAMAH PRAKRUTIYAI BHADRAYAI NIYATAAH PRANATAAH SMA TAAM

ROUDRAYAI NAMO NITYAYAI GOWRYAI DHATRYAI NAMO NAMAH

JYOTSANAAYAI BINDUROOPINYAI  SUKHAAYAI SATATAM NAMAH

KALYAANYAI PRANATAAM VRUDDHAYAI  SIDDHAYAI KURMO NAMO NAMAH

NAIRTRRATYAI BHOOBHRUTAAM LAKSHMYAI SHARVAANYAI  TAY NAMO NAMAH

DURGAAYAI DURGAPARAAYAI SAARAAYAI SARVAKAARINYAI

KHYAATYAI TATHAIVA KRISHNAAYAI DHOOMRAAYAISATATAM NAMAH

ATI SOUMYAATIROUDRAYAI NATAASYAI NAMO NAMAH

NAMO JAGATPRATISHTTHAAYA DEVYAI KRUTYAI NAMO NAMAHYa Devi Sarva Bhooteshu

Vishnumayeti Shabdita !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi, the power of Lord Vishnu, who abides in all beings. Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Chetanetya Bhideeyate !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as the eternal consciousness. Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Budhiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as intelligence.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Nidraroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutation to Devi who causes sleep in all beings.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Kshudharoopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi, who causes hunger in all beings.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Chayaroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as the power of reflection.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Shaktiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who manifests as power in all beings.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Trishnaroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who causes thirst in all beings.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Kshantiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as forgiveness.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Jatiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as genius.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Lajjaroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who manifests in all beings as modesty.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Shantiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who manifests in all begins as peace.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Shraddharoopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who manifests in all beings as faith.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Kantiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as beauty.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Lakshimiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all begins as wealth.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Vrittiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all begins as activity.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Smritiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as memory.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Dayaroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutation to Devi who abides in all beings as compassion.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Tushtiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as contentment.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Matriroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as Mother.

Salutations to her again and again.)Ya Devi Sarva Bhooteshu

Bhrantiroopena Sanstitha !

Namastasyei Namastasyei

Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who abides in all beings as delusion.

Salutations to her again and again.)Indriyanamdhishthatri Bhootanam Chakhileshu Ya !

Bhooteshu SatatamTasyei Vyaptidevyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi, the Ruler of all the elements and all the senses.

Salutations to her again and again.)Chitiroopen Ya Kritsna metadvyapya SthitaJagat !

Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah !!

(Salutations to Devi who pervades the whole universe and abides in all beings as consciousness.

Salutations to her again and again. )(Optional) Stuta Sureih Poorvabheeshthasamsraya, Tatha Surendrena Dineshu Sevita!

Karotum Sa Nah Shubhahetureeshwari, Shubhani Bhadranyabhihantu Chapadah!!Ya Sampratam Choddhatadaityetapitai, Rasmabhireesha Cha Surernamasyate!

Ya Cha Smrita Takshanameva Hanti Nah, Sarvapado Bhaktivinamrammortibhih!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Byxx3ozvTk performed by Ashit Desai

 

  

 

Comments (0)
Info
Created:
Updated:
Events calendar

Close